Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla Klientów

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „MOTO-HURT” Spółka Akcyjna Kazimierz Kozek (dalej MOTO-HURT S.A.) z siedzibą: ul. Krakowska 150B, 35-506 Rzeszów

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową,

np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej). Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez MOTO-HURT S.A., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może mieć wpływ na dalsze wykonywanie usług przez MOTO-HURT S.A.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail administratora danych osobowych: odo@moto-hurt.pl

Przejdź do sklepu