Informacje dla akcjonariuszy

Rejestr Akcjonariuszy Spółki prowadzony będzie przez Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000249524 , Kapitał zakładowy: 1.087.206 PLN w pełni opłacony ,NIP: 107-000-36-07 ,

REGON: 140413771.

Decyzja o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.09.2020.

Przejdź do sklepu